Adatkezelési Tájékoztató

 

skandinavshop.hu

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a skandinavshop.hu címen elérhető online piactérként (azaz Marketplace-ként) működő webáruház (a továbbiakban: „Weboldal” vagy Webáruház”) használata során felmerülő adatkezelési kérdésekben nyújt tájékoztatást. Kérjük, hogy alaposan olvassa el a jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Bella Gábor egyéni vállalkozó, mint a skandinavshop.hu webáruház üzemeltetője, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Az üzemeltető adatkezelő minden jogát fenntartja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak esetleges későbbi megváltoztatása tekintetében azzal, hogy minden módosítást közzétesz ezen a weboldalon.

 

 1. Fogalom-meghatározások

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen tájékoztató szempontjából adatkezelőnek minősül a skandinavshop.hu webáruház üzemeltetője:

Bella Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 3.

Levelezési cím: 1028 Budapest, Kokárda utca 9.

Nyilvántartási szám: 51511443

Adószám: 68276883-1-42

Bankszámlaszám: Erste Bank ZRT. 11600006-00000000-32180929

E-mail cím:

Telefonszám: +36(70) 418 2045

A továbbiakban: Adatkezelő

 

Önálló adatkezelőknek minősülnek továbbá az Adatkezelő azon szerződéses partnerei, akik az Adatkezelő által üzemeltetett skandinavshop.hu weboldalon keresztül közvetlenül vagy közvetett módon értékesítenek:

 

 1. Cégnév: NGM Medical kft

Székhely: 2045 Budaörs, Vértes u. 7.

Cégjegyzékszám: 13-09-208666

Adószám: 28828204-2-13

Képviseli: Gál Gyula

E-mail cím:

Telefonszám:

 

 

 

Az Adatkezelő mindenkori munkatársai szintén jogosultak a személyes adatok kezelésére munkakörük szerint.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató szempontjából adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által igénybe vett WEB tárhely-szolgáltató:

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X./241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

 

Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, valamint Adatkezelővel megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban álló egyéb személyek (pl. marketinges) adatfeldolgozónak minősülnek jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés vonatkozásában.

 

Adatfeldolgozó továbbá az Adatkezelővel együttműködő, a termék(ek) kiszállítását végző futárszolgálat, amely(ek) részére a kiszállításhoz szükséges adatokat az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződéses partneri jogviszonyban álló más önálló adatkezelő bocsátja rendelkezésre:

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt. – MPL futárszolgálat

Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232244

 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság elvének betartásával, valamint az integritás és bizalmas adatkezelés elveinek megfelelően kezeli, így pl. arra nem jogosult harmadik fél részére a személyes adatokat nem adja ki. Adatkezelőnek az elszámoltathatóság elve alapján képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt adatok köre:

 • direkt marketing/hírlevél regisztráció (feliratkozás) esetén e-mail cím, név,
 • a Weboldalon keresztül történő kommunikáció esetén annak tartalma és az üzenetváltás időpontja
 • megrendelés esetén e-mail cím, név (számlázási név), cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma
 • a Weboldal használata, a Weboldalon történő böngészés során az IP-cím.

Felhasználó – mint az adatkezeléssel érintett személy (Érintett) – felelős az általa megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért.

Az adatkezelés célja: megrendelés esetén a szerződés teljesítése, szolgáltatásnyújtás; továbbá a honlap használta (ide értve a böngészést, a regisztrációt – felhasználói fiók létrehozását, kapcsolattartást, kommunikációt a Weboldalon keresztül, továbbá a megrendelést is) esetén piackutatás, marketingtevékenység, a vásárlók igényeinek megismerése, és ezáltal a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a regisztrációval a hírlevél feliratkozás és/vagy megrendelés esetén; valamint a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése megrendelés esetén; valamint a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számlaadatok megőrzése vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és egyéb adójogi szabályok alapján fennálló kötelezettségek teljesítése.

A regisztráció, illetve megrendelés esetén a regisztráció időpontja, a Weboldalon keresztül történő egyéb kommunikáció időpontja és a megrendelés időpontja, valamint az IP-cím technikai célból rögzített információk. A böngészőazonosító karakterlánc szintén rögzítésre kerül a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Az érintettek köre: mindazon személyek, akik a skandinavshop.hu weboldalon regisztráltak, a Weboldalon keresztül kommunikációt folytatnak, megrendelést adnak fel, illetve ezt a Weboldalt használó valamennyi személy az általuk megadott személyes adatok, illetve az érintettek számítógépeinek IP-címei tekintetében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Hírlevél (direkt marketing /DM/), a Weboldalon keresztül történő kommunikáció,  regisztráció/feliratkozás esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelhetők az erre a célra megadott személyes adatok (név, e-mail cím).

Megrendelés esetén e-mail cím, név, cím (számlázási cím), telefonszám és névhez köthetősége miatt a megjegyzés tartalma, mint személyes adatok kezelésének ideje a teljesítés időpontja, azaz a megrendelt termék(ek) átadás-átvételének időpontja.

Az IP-cím rögzítésére és tárolására vonatkozó határidők tekintetében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató „IV. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról” című fejezetében rögzített rendelkezések irányadók.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés, így a direkt marketing (DM, hírlevél-feliratkozás) esetén – amennyiben az Érintett adatainak törlését kérelmezi az Adatkezelőnél,  – a Megrendelő vagy a Weboldalt egyébként használó (böngésző) személy, mint Érintett által megadott bármely adat törléséről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

E rendelkezések nem érintik a számlák Adatkezelő, illetve az egyes önálló adatkezelők általi megőrzésének idejére vonatkozó törvényi kötelezettséget: a számlákat 8 évig meg kell őrizni a számviteli törvény rendelkezései szerint.

 • Az Érintett (Megrendelő és a Weboldalt használó, a Weboldalon böngésző más személy) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés igényét, azok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására, az adatok hordozhatóságára vonatkozó kérelmét, valamint az adatkezelések elleni tiltakozását kérjük, jelezze az adatkezelőnek a jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein.

 

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, abban az esetben Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz és az adatkezelésekkel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

 

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ön számára adatkezelő biztosítja a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, akkor adatait az adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

 

A fenti jogérvényesítéssel kapcsolatban az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem okán felmerült intézkedésekről. E határidő szükség esetén további 60 nappal meghosszabbítható az Ön erre vonatkozó, indokolt tájékoztatásával. Amennyiben az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme alapján, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az Adatkezelő (minden önálló adatkezelőt beleértve) és az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelés incidens esetén Adatkezelő (a saját adatkezelése vonatkozásában minden önálló adatkezelő) a Hatóságot, valamint az Érintettet a rendeletben haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül értesíti, illetve tájékoztatja.

 

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bíróság: Ön bírósági úton is kérheti esetleges jogvitájának elintézését, jogsérelmének orvoslását.

 

 1. Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról

 

A weboldal Cookie-kat, más néven sütiket használ a Weboldal működtetése, használatának megkönnyítése és a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése céljából, amelyek az internetes szolgáltatások által a böngészőben eltárolt információ-illetve adatcsomagok, használatuk a hatékony és színvonalas online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen.

 

Milyen Cookie-kat és mire használ ez a weboldal?

A weboldal fejlesztése, az Ön böngészése és navigációjának megkönnyítése céljából történik a Cookie-k használata, hogy biztosítsa a zavartalan felhasználói élményt.

A cookie-k egy részének célja az információgyűjtés azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt; annak felmérése, hogy melyik részét használják gyakrabban és vagy hosszabb ideig, a weboldalt böngésző felhasználók azonosítása, megkülönböztetése a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

 

A statisztikai célú cookie-k a weboldal fejlesztése és a felhasználói élmény biztosítása, javítása céljából kerülnek alkalmazásra ezen a weboldalon, annak megfigyelésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A statisztikai célú cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, azok az oldallátogatásokat rögzítik. A statisztikai célú cookie-k közé tartozik a Google Analytics sütijei is, amelyről bővebb információkat az alábbi linken olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

A Facebook szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Az Instagram tájékoztatója:

https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu

 

A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek az alábbi linken olvasható:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

A Cookie-k használatát és azok beállításának lehetőségeit általában minden böngésző támogatja.

Amennyiben Google Chrome böngészője van, a cookie-k engedélyezésére és letiltására vonatkozóan az alábbi linkek tájékozódhat:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

 

Mozilla FireFox böngésző esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

 

Microsoft Internet Explorer esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

Microsoft Edge használata esetén:

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google Analitycs tájékoztató:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amit az érintett weboldal használatával ad meg az Adatkezelő számára.

 

Google Adwords konverziókövetés és remarketing

A “Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

 

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután érintett nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

Google Adwords Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok: a cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt: Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

 

* * *

Jelen Tájékoztatóra, valamint jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) a szabályai, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.